Andyson TX700 700W – 80 Plus Titanium PSUAndyson TX700 700W – 80 Plus Titanium PSU
3,050,000
Andyson M5+ 450W 100% Japan Cap – Single Rail – 80 Plus Bronze PSU
890,000
Andyson M5+ 550W 100% Japan Cap – Single Rail – 80 Plus Bronze PSU
1,190,000